• இன்றைய வானிலை அறிவிப்பு

    2020-06-29 08:52:49

    மேல், வடமேல், சப்ரகமுவ, மற்றும் மத்திய மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் சிறிதளவில் மழை பெய்யும் என எத...

  • இன்றைய வானிலை அறிவிப்பு 

    2020-06-28 08:28:11

    மேல், வடமேல், சப்ரகமுவ, மற்றும் மத்திய மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் சிறிதளவில் மழை பெய்யும் என எத...