• ஜனாதிபதியின் மிரட்டல் உரை 

    2020-05-23 12:15:19

    சர்வதேசத்தை நாம் தள்ளி வைக்க நினைத்தால், சர்வதேசம் நம்மை தனிமைப் படுத்திவிடும். இவை அனைத்துக்கும் மேலாக வீராப்புப் பேசி...