• சர்வதேச ஓசோன் தினம்

    2020-09-16 14:21:40

    செப்டம்பர் 16 ஆம் திகதியை உலக ஓஸோன் பாதுகாப்பு தினமாக அறிவிக்கப்பட்டு, அது குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிற...