• காலியிலும் துறைமுக நகரம்

    2022-01-28 10:37:18

    காலி துறைமுகத்தை சுற்றி கொழும்பு துறைமுக நகரத்திற்கு நிகரான சுற்றுலா வலயம் ஒன்று அமைக்கப்படும் என துறைமுகங்கள் மற்றும் க...