• ரோபோவை வென்ற விமானி

    2017-11-25 11:45:10

    நாஸாவால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட போட்டியில், செயற்கை நுண்ணறிவு கொண்ட ரோபோ இயக்கிய ‘ட்ரோன்’, விமானி ஒருவர் செலுத்திய ட்ரோனிடம...