• பொலிஸாரின் விடுமுறை இரத்து

    2021-05-12 10:27:09

    பொலிஸாருக்கு வழங்கப்பட்ட விடுமுறைகள் அனைத்தும் இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. அதனால் விடுமுறையில் சென்றுள்ள பொலிஸ் உத்தியோகத்...