• புதிய திருப்பம்..!

    2021-01-17 15:57:16

    ஜனாதிபதி கோட்டாபயவின் இரண்டாவது முகம் பற்றிய பொதுவெளிக்கருத்தும் அதனால் அம்பலமான சுயரூபமும் கடந்த வாரம் இலங்கையின் அரசிய...