• நாடு யாருடையது?

    2019-05-21 16:43:11

    மரண ஓலங்கள் இன்னும் காதில் ஒலித்துக் கொண்­டி­ருக்­கின்­றன. இரத்த வாடைகள் இன்­னமும் நீங்­க­வில்லை. உடல் சிதைந்து பலி­யா­ன...