• தள்ளாடியில் வெடி பொருட்கள் 

    2018-10-18 16:40:16

    மன்னார் தள்ளாடி விமான ஓடுபாதை அமைந்துள்ள பகுதியில் காணப்படும் பற்றைக்குள் இருந்து இன்று வியாழக்கிழமை( மாலை ஒரு தொகுதி வ...