• ஆர்ப்பாட்டம் கைவிடப்பட்டது

    2016-02-17 16:27:37

    மின்சார சபையின் மனிதவலு ஊழியர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆர்ப்பாட்ட நடவடிக்கை கைவிடப்பட்டுள்ளதாக, இலங்கை மின்சார சபை ஊழியர்க...