• என்ன தான் நடக்கும்? 

    2020-11-03 10:34:47

    துயரங்களை மாத்திரமே நினைத்து சதா கண்ணீர் வடிப்பதால் ஆகப்போவது ஒன்றுமில்லை என்பதை சற்று நிதானமாக ஒவ்வொருவரும் சிந்தித்துப...