• விஷமாகும் வேர்க்கடலை

    2016-04-25 10:18:50

    கல்லீரல், இரசாயனப் பொருள்களாலோ அல்லது வைரஸ் கிருமிகளாலோ பாதிக் கப்படும் போது அங்குள்ள செல்கள் அழிகின்றன. அவை மீண்டும் பு...