• எதற்காக கற்கின்றோம் ?

    2020-06-02 20:34:37

    இளமையில் கல்வி சிலையில் எழுத்து, கற்றவனுக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு, செல்வத்துட் சிறந்த செல்வம் கல்வி என்றெல்லாம் எமது...