• தேயிலை உற்பத்தி வீழ்ச்சி

    2019-02-02 19:30:21

    2017ம் ஆண்டின் மொத்த தேயிலை உற்பத்தி 307 மில்லியன் கிலோவாகும். கடந்தாண்டு தேயிலை உற்பத்தி 303 மி;ல்லியன் கிலோ வரை குறைந்...