• சொகுசு பஸ் சேவை ஆரம்பம்

    2015-12-26 16:42:41

    கொழும்பு நகரத்திற்குள் 2016ஆம் ஆண்டு முதல் சொகுசு பஸ் சேவைகளை ஆரம்பிக்கப் போவதாக போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைக...