• எரி நட்சத்திரத்தில் வைரம்!!!

    2018-04-18 13:51:14

    சூடானில் கார்ட்டோம் பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் எரிநட்சத்திரம் மீதான ஆராய்ச்சியில் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் விழுந்த எரிக்கல்...