• சர்வதேச பக்கவாத தினம்

    2020-10-29 18:04:15

    உலகம் முழுவதும் ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஒக்டோபர் 29 ஆம் திகதியன்று சர்வதேச பக்கவாத தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. பக்கவாத நோயைத் தட...