• கேரளம் : ஓர் பார்வை

    2018-04-16 10:03:19

    கேரள வேளாண்மைத் துறை அமைச்சர் வி.எஸ்.சுனில் குமார், த நியூஸ் மினிட் என்ற செய்திச் சேவைக்கு அளித்­துள்ள செவ்வியில்,