• சிறுநீரகக் கற்கள்

    2016-05-06 11:15:40

    சிறுநீரகத்தில் கல் என்று அனைவரும் கேள்விப்பட்டிருப்பார்கள். ஆண்களுக்கு 40 வயதிற்கு மேலும் பெண்களுக்கு 50 வயதிற்கு மேலும்...

  • ஏசியிலேயே இருப்பவரா நீங்கள்...

    2016-02-29 09:32:54

    ஒரு சிலர் தற்போது வீட்டில் இருக்கும் போதும் ஏசி. வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு காரில் ஏறி உட்கார்ந்து பயணிக்கும் போது ஏசி. அல...