• கூட்டு நடவடிக்கை அவசியம்

    2021-05-03 21:35:40

    பாராளுமன்ற உறுப்பினரும், அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸின் தலைவருமான ரிஷாத் பதியுதீன் ஏப்ரல் 21 தாக்குதல் தாரிகளுக்கு உதவின...