• பிரசவ கால இரத்த உறைவு

    2019-03-22 14:12:41

    கர்ப்பம் தரித்திருக்கும் பல பெண்கள் பிரசவ காலத்தின் போது அவர்களின் மூளைப்பகுதியில் இரத்த உறைவு ஏற்பட்டு, பக்கவாதம் அல்ல...