• மரமாக உருமாறும் மனிதர்

    2016-01-31 16:29:38

    பங்களாதேஷத்தின் குல்னா பகுதியில் இளைஞர் ஒருவர் அரிய வகை நோயால் பாதிக்கப்பட்டு மரமாக உருமாறி வருகிறார்.