• கழுதைகளுக்கு வைத்தியசாலை

    2018-06-21 15:57:26

    பிறிஜிங் லங்கா நிறுவனத்தின் அனுசரணையுடன் ,தாயிலான் குடியிருப்பு மக்களும் இணைந்து மன்னாரில் புதிதாக நிர்மாணித்துள்ள கழுதை...