கொழும்பில் இடம்பெற்ற இந்தியாவின் 70 ஆவது சுதந்திரதின கொண்டாட்டம்.

Published on 2016-08-15 13:57:11

கொழும்பில் இடம்பெற்ற இந்தியாவின் 70 ஆவது சுதந்திரதின கொண்டாட்டம்.