கொழும்பு காலிமுகத்திடல் ஆர்ப்பாட்டம்

Published on 2022-05-08 21:47:40


கொழும்பு காலிமுகத்திடலில் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக இன்றும் தொடர்ந்து ஆர்ப்பாட்டம்
படப்பிடிப்பு - எஸ்.எம். சுரேந்திரன்)