மத்திய அதிவேக நெடுஞ்சாலையின் மீரிகமாவிலிருந்து பொதுஹெர வரையான பகுதியில் நிர்மாணப் பணிகள் நிறைவடைந்து வருவதை படங்களில் காணலாம்

Published on 2021-09-30 12:11:12

மத்திய அதிவேக நெடுஞ்சாலையின் மீரிகமாவிலிருந்து பொதுஹெர வரையான பகுதியில் நிர்மாணப் பணிகள் நிறைவடைந்து வருவதை படங்களில் காணலாம்