நல்லூர் கந்தசுவாமியார் வருகிறார்...!

Published on 2020-08-16 17:20:11

நேற்று மாலை நல்லூர் கந்தசுவாமியார் ஏழு செந்நிறக்குதிரைகளில் இறைவன் தேவியருடன் எழுந்தருளினார். முன்னே சிவாசார்யரால் ராஜ கட்டியம் முழங்கப்பட்டது. மகாபேரிகை முழக்கம் செய்யப்பட்டது.
சிவாசாரியர்களின் வாள், வேல் அணி வகுப்போடு குதிரையேறி வந்தான் குமரன்.

படங்கள்: ஐ.சிவசாந்தன்