வழமைக்கு திரும்பிய மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான போக்குவரத்து சேவை

Published on 2020-06-08 21:33:39

மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான போக்குவரத்து சேவை வழமை நிலைக்கு
மாறியுள்ள நிலையில் பயணிகள் பொது போக்குவரத்து சேவையில் ஈடுப்பட்டது.

படப்பிடிப்பு- தினேத் சமல்க