கல்கிசை முதல் களுத்துறை வரையிலான செயற்கை கடற்கரை..!

Published on 2020-04-30 15:56:56

கல்கிசை முதல் களுத்துறை வரையில் நிர்மாணிக்கப்படும் செயற்கை கடற்கரை

( ஜே.சுஜீவ குமார்)