புதிய அமைச்சரவை விபரங்கள்..!

Published on 2018-12-20 13:17:07

அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள் இன்று ஜனாதிபதி முன்னிலையில் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்ட போது....

logo