எக்ஸ்பிரஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் நிறுவன நவராத்திரி பூஜை

Published on 2018-10-19 16:41:42

எக்ஸ்பிரஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் நிறுவனத்தின் கிராண்ட்பாஸில் அமைந்துள்ள தலைமை காரியாலயத்திலும், ஏக்கல காரியாலயத்திலும் இடம்பெற்ற நவராத்திரி பூஜை நிகழ்வுகள்