நாவற்குழியில் திருவாசக அரண்மனை திறப்பு விழா

Published on 2018-06-26 13:17:35

நாவற்குழியில் சிவபூமி அறக்கட்டளையினால் நிறுவப்பட்ட திருவாசக அரண்மனை திறப்பு விழா இடம்பெற்றது.

இதில் விருந்தினர்களாக, வைத்திய நிபுணர் வை.மனோமோகன், வைத்தியகலாநிதி சிவகெளரி மனோமோகன் தம்பதியர் கலந்து கொண்டனர்.