70 ஆவது சுதந்திரக்கிண்ண இறுதிப்போட்டி

Published on 2018-03-19 15:08:43

70 ஆவது சுதந்திரக்கிண்ண இறுதிப்போட்டி

மேலதிக தகவல்களுக்கு http://www.virakesari.lk/article/31752

(படங்கள் ; ஜே.சுஜீவகுமார் )