வெள்ளவத்தை மயூரபதி ஸ்ரீ பத்திரகாளி அம்மன் ஆலய அறநெறி பாடசாலை நவராத்திரி விழா

Published on 2017-09-26 11:40:29

வெள்ளவத்தை மயூரபதி ஸ்ரீ பத்திரகாளி அம்மன் ஆலய அறநெறி பாடசாலை நவராத்திரி விழா
(படப்பிடிப்பு : சுஜீவகுமார்)