பாகிஸ்தானின் 70 ஆவது சுதந்திரதின நிகழ்வுகள்

Published on 2017-08-16 13:40:51

பாகிஸ்தானின் 70 ஆவது சுதந்திரதின நிகழ்வுகள்
(படங்கள் : உதேஷ் இந்திக்க)