வெள்ளவத்தை மயூரபதி ஸ்ரீ பத்திரகாளி அம்மன் ஆலயத்தின் வருடாந்த ஆடிப்பூர பால்குட பவனி

Published on 2017-07-26 16:03:16

வெள்ளவத்தை மயூரபதி ஸ்ரீ பத்திரகாளி அம்மன்
ஆலயத்தின் வருடாந்த ஆடிப்பூர பால்குட பவனி - படப்பிடிப்பு : க. தனுஷன்