“ஆசியாவின் அதிசயக் குழந்தை” என்ற பெயரைப் பெற்ற நிருத்தா கணேஷ் மற்றும் பல பிரபலங்கள் பங்குபற்றிய ஒடிஸி நடனம்

Published on 2017-07-21 10:26:01

“ஆசியாவின் அதிசயக் குழந்தை” என்ற பெயரைப் பெற்ற நிருத்தா கணேஷ் மற்றும் பல பிரபலங்கள் பங்குபற்றிய ஒடிஸி நடனம் (படப்பிடிப்பு : க.தனுஷன்)