70 ஆவது வரவுச் செலவுத் திட்டம் : ஜனாதிபதி, ரணில் ஆகியோருக்கு நேர்எதிராக மஹிந்த, சம்பந்தன் சபையில்

Published on 2016-11-10 21:07:34

70 ஆவது வரவுச் செலவுத் திட்டம் : ஜனாதிபதி, ரணில் ஆகியோருக்கு நேர்எதிராக மஹிந்த, சம்பந்தன் சபையில் Pics by : Sujeewakumar / Udesh