உலக அளவில் முதலிடம் வகிக்கும் கலை அருங்காட்சியகம் 'லூவ்ர்' (Louvre)

Published on 2016-09-13 14:05:17

பிரான்ஸ் நாட்டின் மையமான பாரிஸின் மையத்தில் அமைந்துள்ள 'லூவ்ர்' அருங்காட்சியகம் உலக அளவில் முதலிடம் வகிக்கும் ஒரு மகத்தான, தனிப்பட்ட கலை அருங்காட்சியகமாகும்.