• பழுதுபார்த்தல் - 22-05-2016

  Computer & Laptop Repairing உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்க ப்படும். தொடர்புக்கு. 077 2752163, 075 5382361 (Diskumar) 

  ******************************************************

  TV, LCD, LED, 3D, Hifi Set, DVD, Washing Machine, Fridge, A/C, Micro Oven, Laptop, Smart Phone, Rice Cooker ஆகிய மின் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். (Singapore Original Parts) சகலவிதமான LED, LCD, Smart Phone Parts எம்மிடம் உண்டு. (அருள்) Tel: 077 6625944. (Wellawatte). 

  ******************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுது பார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன். 0766 660587, 0788881691. (Wellawatte)

  ******************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்க ளுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லி யமாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741, 0112360559.

  ******************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்துதரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 0777742329, 0711199229. 0112360559

  ******************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள், Washing Machine, Air Conditioner, Four Burner ஆகியவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (No Visiting Charges) One year Guarantee. Vashhi Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276.

  ******************************************************

  PC Friend  computer & Laptops  are Repairing Service.  உங்கள் வீடுகளுக்கும்  or   காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Coral-draw, Flash  etc..)  Formatting ( Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1year warranty) ரூபன். 0729958888

  ******************************************************

  TV, LED, LCD, Smart TV, 4 KUHD, Micro Oven, Washing Machine, DVD போன்ற சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் கொழும்பின் எப்பாகத்திற்கும் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். (சகல Original LED, LCD, Washing Machine, Plasma Parts எம்மிடம் உண்டு) 077 8196095, ரவீந்திரன் Dehiwela.

  ******************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து  உத்தரவாத த்தோடு திருத்தித் தரப்படும். A.R.ஆனந்த். 072 9508248.

  ******************************************************

  Computer and Laptop Repair உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்க ப்படும். Hardware & Software Formatting, O/S, Data Recovery Office, Photoshop, Skype, Virus Guard, Game installation செய்யப்படும். இவை அனைத்திற்கும் 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். Kumar 0772906492.

  ******************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக் காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13, Tel: 2388247, 072 2199334.

  ******************************************************

  Sun TV, KTV, Kalainger TV, Vijay TV, Raj TV, Zeetamil, Sun Music, Discovery, National Geographic, HBO Star Channels, Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 077 7992187.

  ******************************************************

  TV, DVD, LCD, Washing Machine, Fridge/ Four Burner, Micro oven, Grinder, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, Spray Painting என்பன வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953. 

  ******************************************************

  2016-05-23 16:15:22

  பழுதுபார்த்தல் - 22-05-2016

logo