• தையல்/அழ­குக்­கலை 15.03.2020

  வெள்­ள­வத்­தையில் இயங்கும் தையல் நிலையம் ஒன்­றுக்கு சாரி Blouse, சல்வார் Juki Machine இல் நன்கு தைக்கத் தெரிந்­த­வர்­களும் Cutter களும் உத­வி­யாட்­களும் உடன் தேவை. 077 7240677, 077 7779184.

  ****************************************************

  வெள்­ள­வத்­தையில் இயங்கும் Beauty Parlour க்கு Parlour அனு­ப­வ­முள்ள Receptionist & Customer Care க்கு பெண்கள் தேவை. தொடர்பு: 077 6331257.

  ****************************************************

  Required Professional Ladies or Gents Tailor to cut & Stitch Ladies dresses for big Showroom @ Kotahena. Contact: 077 5835360.

  ****************************************************

  சாரி பிளவுஸ் (Saree Jecket) Ladies Tailor தேவை. கடையை நடத்திக் கொண்டு போவ­தற்கு பெண் ஒருவர் தேவை. Cutting தெரிந்­தி­ருத்தல் வேண்டும். மாதம் 40000/= வரு­மானம். வயது 30–45. 077 3893666, 071 4588888.

  ****************************************************

  2020-03-17 17:11:00

  தையல்/அழ­குக்­கலை 15.03.2020