• பழுதுபார்த்தல் - 17-04-2016

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741, 0112360559.

  *******************************************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்­து­த­ரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No 77G, Manning Place Wellawatte. 0777742329, 0711199229. 0112360559.

  *******************************************************

  TV, LED, 3D, LCD, Hifi set, DVD, Washing Machine, Micro Oven போன்ற மின் உபகரண ங்கள் Colombo இல் 20 வருடங்கள் அனு பவமுள்ளவரால் உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Digital Electro nics No. 9, Hampden Lane, Colombo 6. Ragu 077 9911389. 

  *******************************************************

  Computer and Laptop Repair உங்கள் வீடுகளு க்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hard ware & Software Formatting, O/S Installation, Virus Guard, Skype, Photoshop, Office, Game install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. உங்கள் கணனி திருத்திக்கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். No visiting charge, Kumar 0772906492.

  *******************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridge) சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட் டிகள் (TV) (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை கொழும்பு 13. Tel : 2388247/0722199334.

  *******************************************************

  2016-04-17 17:30:10

  பழுதுபார்த்தல் - 17-04-2016