• தேவை - 17-04-2016

    வத்தளை உணுப்பிட்டியில் அமைந்துள்ள ஆலயம் ஒன்றுக்கு கணக்குப்பிள்ளையாகவும் ஆலயத்தை மேற்பார்வை செய்யக்கூடியவரா கவும் ஆலயத்தை அண்மித்த அல்லது தங்கியிருந்து வேலை செய்ய நாட்டமுடைய நம்பிக்கையான கடவுள் பக்தி உடைய ஒருவர் உடன் தேவை. 0777888198.

    ********************************************

    2016-04-17 17:21:36

    தேவை - 17-04-2016