• கடை விற்பனைக்கு - 27-03-2016

    அநுராதபுரம் நகரில் பிரபல ஹாட்வெயார் வியாபாரம் விற்பனைக்கு (20 x 80 கட்டடம் உள்ளிட்ட அனைத்து பொரு ட்கள்) 25 மில்லியன். 077 2622725. 

    *******************************************

    2016-03-28 12:50:48

    கடை விற்பனைக்கு - 27-03-2016

logo