• மணமக்கள் தேவை - 27-03 -2016

    யாழ் இந்து வேளாளர் U.K 1989 சூரியன் செவ்வாயுள்ள மணமகனுக்கு PR உள்ள மணமகள் தேவை. 1985, இலக்கணத்தில் சூரியன் செவ்வாயுள்ள MSc படித்தவருக்கு UKயில் PR உள்ள மணமகள் உள்ளனர். உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு மணமகள் உள்ளனர். 078 5793308.

    ******************************************

    2016-03-28 12:18:52

    மணமக்கள் தேவை - 27-03 -2016