• கணனிக்கல்வி 06-05-2018

    சகல கம்பியூட்டர் பாடங்களும் Spoken English உம் அடிப்படையிலிருந்து கற்க முடியும். சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ், கம்பியூட்டர் துறையில் வேலை வாய்ப்பிற்கும் சுயதொழில் செய்வதற்கும் ஏற்பாடு செய்து தரப்ப டும். ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய வகு ப்புகள் ஆரம்பமாகின்றன. ISS, 78, புதுச் செட்டித்தெரு, கொட்டாஞ்சேனை. 075 5123111. www.kotahena.com

    **********************************************

    2018-05-07 16:14:08

    கணனிக்கல்வி 06-05-2018