• வாகன விற்பனைக்கு 06-05-2018

  ஜப்பானில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட wagon “R” Fz மற்றும் Stingray கார்கள் 2018 “March” தயாரிப்பு விற்பனைக்கு உள்ளது. 076 6077320.

  *********************************************

  Tata Indica Xeta கார் விற்பனைக்கு உண்டு. நல்ல நிலையில் Dimo Co பராமரிக்கப்பட்டது. விலை பேசித் தீர்மா னிக்கலாம். தொடர்புக்கு: 077 3580300.

  *********************************************

  கொழும்பு மோட்டார் சைக்கிள் Appachi 200 CC கறுப்பு முதலாவது உரிமையாளருடையது. கொ-ஞ்ச காலம் மட்டும் பாவித்தது. விற்பனைக்கு உண்டு. தொடர்பு: 075 5562970.

  *********************************************

  Nissan ad wagon y10, manual நல்ல நிலையில் கார் உடனடி விற்பனைக்கு. Dual Purposed, Body engine 100%. விலை 10/25. 071 5702079.

  *********************************************

  ஜப்பானிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப் பட்ட பதிவு செய்யப்படாத Daihatsu Hijet  Freezer Budy Truck உடனடி விற்பனை க்கு உண்டு. தொ.பே: 076 6912802, 077 3454146.

  *********************************************

  Lorrys for Sale JAC 10 ½”  Full Body (Dual Purpose) DFSK Lokka Full Body (Dual Purpose) Call: 076 4433311.

  *********************************************

  பாவித்த நல்ல நிலையில் உள்ள வெள்ளை 2012, 20,000Km ஓடிய TVS WEGO விற்பனைக்குண்டு. 077 7788240. (கொழும்பு)   
  *********************************************

  Japan C90 மோட்டார் சைக்கிள் விற்ப னைக்கு உண்டு. 077 3212713.

  *********************************************

  2018-05-07 16:13:48

  வாகன விற்பனைக்கு 06-05-2018