• பழுதுபார்த்தல் 04-03-2018

  TV, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Four Benur, Gas Cooker, Fan, House Wiring, Spray Painting என்பன, வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953.

  ******************************************************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியால யங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும், துல்லியமாகவும் திருத்திக்கொடுக்க ப்படும். எங்களிடம் குறு-கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088, 071 7236741, 011 2360559.

  ******************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்துசெய்து தரப்படும். (No Visiting Charges) Cool Air Services, No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 7742329, 071 1199229, 011 2360559.

  ******************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Laptop, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமை யலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுது பார்த்துக் கொடுக்கப்படும். (பத்மன்) 076 6660587, 078 8881691. Wellawatte.

  ******************************************************

  TV,  LED, LCD, Hifi Set, Washing Machine, Micro Oven, DVD, Fridge என்பன வீட்டுக்கு வந்து செய்து கொடுக்கப்படும். (அழகன்) Wellawatte T.P: 077 6625944.

  ******************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலயங்க ளுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954 (Mohan). 

  ******************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டி, Washing Machine உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்தே திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (One year warranty) no visiting charges. vash hi Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276. 

  ******************************************************

  சகல விதமான வாகனங்களுக்கும் -----டிங்க ரிங் பெயின்ட் (இன்ரெஸ்) வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 077 1843843. வீட்டுக்கு தேவையான சகல டையில், பீலம்பிங் Water டெனேச் லீக் செய்து தரப்படும். 077 1843843. 

  ******************************************************

  Computer/ Laptop Repair. வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting, O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும்.1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக்கட்டணமும் அறவிட ப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக்கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிட ப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/= மட்டுமே. Computer குறைந்த விலைக்கு விற்பனைக்குண்டு. Kumar– 077 2906492.

  ******************************************************

  சகல LED, LCD, Smart TV, Washing Machine, Micro Oven உட்பட சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் நேரடியாக வந்து உத்தரவாதத்துடன் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (சகல LED, LCD, Smart TV original parts எம்மிடமுண்டு). (ரவிச்சந்திரன் 077 8196095 பம்பலப்பிட்டி).

  ******************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges) சகலவிதமான தொலை க்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV, A/C, Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து துரிதமாகத் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல.104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 011 2388247, 072 2199334.

  ******************************************************

  Any brand of Automatic, Manual, Top load, Washing Machine, Water Moter, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை. 077 7472201. வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப்பிட்டி. (Sasi)  077 9220271.

  ******************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும், காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Corel Draw, Flash etc) Formatting, (Genuine, W7, W8, W10, Virus Guard) Installation 1000/= இற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale. (1 year Warranty) ரூபன்:- 072 9958888.

  ******************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாத த்தோடு திருத்தித்தரப்படும். (Screen Pinting) செய்து தரப்படும். AR.Ananth. 072 9508248. 

  ******************************************************

  Fridge A/C Service Repair, Washing Machine உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். A/C, Brand New A/C, உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்குண்டு. New Air Vision Electronics. No 45/1 Penniquick Lane. Wellawatte: Siva. 077 1048449,  Sri. 077 5433049,  2734799.

  ******************************************************

  2018-03-05 16:32:08

  பழுதுபார்த்தல் 04-03-2018