• டிரைவிங் - 17-12-2017

    ஆண், பெண் இருபாலா-ருக்கும் Driving Class பயிற்சி கொடுத்து Driving Licence எடுத்துக் கொடுக்கப்படும். Pick & Drop வசதியுண்டு. Theory Class படித்துக் கொடுக்கப்படும். (For Theory Examination) 077 7899885, 071 3146384. கிருபா Master. 

    *********************'**********************

    2017-12-18 16:04:08

    டிரைவிங் - 17-12-2017