• டிரைவிங் - 29-10-2017

    A one Driving School ஆண், பெண் இருபாலாருக்கும் அனுபவமுள்ள பயிற்சியாளரால் சிறந்த முறையில் மும்மொழிகளிலும் தங்களின் வசதிக்கேற்ப நேரங்களிலும் சாரதி பயிற்சி வழங்கி, சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் பெற்றுத் தரப்படும். அத்துடன், International Licence பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வசதியுமுண்டு. தொடர்புகளுக்கு: A one Driving School (Government Approved) No:107, Vivekananda Hill, Colombo 13. Tel: 011 2337712. Hotline No: 077 0488498. 

    **********************************************************

    2017-10-30 17:25:29

    டிரைவிங் - 29-10-2017